BẮT ĐẦU TIẾP NHẬP VIỆC XIN PHÉP ONLINE CHO NHỮNG NGƯỜI NHẬP CẢNH NHẬT BẢN LẦN ĐẦU

Ngày 24/2 công bố mới liên quan tới “ Các biện pháp mới để tăng cường các biện pháp biên giới” từ 10h ngày 25/2 đối với những người nhập cảnh lần đầu sẽ được tiếp nhận việc xin nhập cảnh bằng hình thức trực tuyến ( ERFS là hệ thống hỗ trợ người nhập cảnh)

Đăng ký trực tuyến theo link dưới đây:
https://entry.hco.mhlw.go.jp/
Hệ thống được quản lý và vận hành bởi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (Trung tâm Xác nhận Y tế Nhập cư)

 Biện pháp này được thống nhất là chỉ được chấp nhận đăng ký trực tuyến và người chịu trách nhiệm chấp nhận ở Nhật Bản trước tiên sẽ đăng ký ID đăng nhập vào ERFS. Sau đó đăng nhập vào ERFS và làm đơn đăng ký định trước cho người nước ngoài nhập cảnh lần đầu. Giấy chứng nhận sẽ được cấp . Giấy chứng nhận này sẽ cần thiết để xin thị thực cho người nước ngoài

* Vui lòng xem trang web trên để biết các phương pháp ứng dụng cụ thể.

※※Người nước ngoài được nhập cảnh lần đầu sau 0h00 phút ngày 1/3

Nguồn: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24101.html?fbclid=IwAR3JSnbTM7RT2LgZn...